GR-07 : Vruchtbaarheidsmodule

GR-07
Nederlands

De vruchtbaarheid is zowel op melk- als op vleesveebedrijven een bepalende factor voor het rendement van het bedrijf. Daarom is het ook belangrijk om op regelmatige tijdstippen na te gaan hoe het gesteld is met de vruchtbaarheid op de bedrijven die we onder onze begeleiding hebben. Tijdens deze namiddag zal er een overzicht worden gegeven over de kengetallen die momenteel worden gebruikt om de vruchtbaarheid op een rundveebedrijf in te schatten. Daarnaast zijn er momenteel ook heel wat software programma’s die de interpretatie van dergelijke kengetallen visueel beter mogelijk maken. Ook daar zal dieper op in gegaan worden tijdens deze namiddag.

De link naar de livestream en on demand video vindt u in uw dashboard, op de homepage onder 'mijn profiel'.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Gr-07 (1): Vruchtbaarheidskengetallen op rundveebedrijven: is er nieuws onder de zon?

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

De vruchtbaarheid is zowel op melk- als op vleesveebedrijven een bepalende factor voor het rendement van het bedrijf. Daarom is het ook belangrijk om op regelmatige tijdstippen na te gaan hoe het gesteld is met de vruchtbaarheid op de bedrijven die we onder onze begeleiding hebben. Tijdens deze namiddag zal er een overzicht worden gegeven over de kengetallen die momenteel worden gebruikt om de vruchtbaarheid op een rundveebedrijf in te schatten. Daarnaast zijn er momenteel ook heel wat software programma’s die de interpretatie van dergelijke kengetallen visueel beter mogelijk

Opmerkingen

14u00-15u00: Vruchtbaarheidskengetallen op melkveebedrijven: een overzicht inclusief valkuilen (Prof. Geert Opsomer)

15u00-15u45: Het gebruik van vruchtbaarheidskengetallen op vleesveebedrijven (Prof. Philippe Bossaert)

15u45-16u15: Pauze

16u15-17u00: Softwaremogelijkheden om de interpretatie van vruchtbaarheidskengetallen te verbeteren  (Da. de Zanger Douwe))

17u00-17u30: vragen en discussie

GR-07 (2): Vruchtbaarheidsfysiologie bij moderne runderen: moeten we onze tekstboeken herschrijven?

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

In de rundveehouderij zijn de producties enorm gestegen: koeien produceren veel meer melk dan vroeger en ook van vlees producerende dieren wordt steeds meer verwacht. Het doorgedreven fokken naar een hogere productie heeft er dan ook voor gezorgd dat er tegenwoordig producties worden bereikt die vroeger niet voor mogelijk werden gehouden. De vraag kan dan ook gesteld worden of deze vooruitgang in de fokkerij geen implicaties heeft op de fysiologische kenmerken van het vruchtbaarheidsstelsel van onze huidige koeien. Daarenboven is er ondertussen ook heel wat vooruitgang gemaakt in het wetenschappelijk onderzoek. Bacteriologisch onderzoek wordt bijvoorbeeld meer en meer via genetisch onderzoek gedaan en niet meer via conventionele culturen. Al deze factoren zorgen er voor dat we ons de vraag kunnen stellen of we onze tekstboeken moeten herschrijven.

Opmerkingen

14u00-15u00: Hebben moderne koeien onze fysiologieboeken wel goed gelezen? (Prof. Jo Leroy)

15u00-15u45: Is de baarmoeder een steriel orgaan? Een interessante discussie zowel voor het moederdier als voor de nakomeling (Prof. Geert Opsomer)

15u45-16u15: Pauze

16u15-17u15: Extracellulaire vesikels: belangrijke spelers inzake de vruchtbaarheid van onze koeien? (Prof. Ann Van Soom)

17u15-17u30: vragen en discussie

GR-07 (3): Het gebruik van synchronisatie programma’s om de vruchtbaarheid van rundveebedrijven te verbeteren

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

Door de hogere melkproductie van onze moderne koeien, kwam de vruchtbaarheid van deze dieren onder druk te staan. Vooral in Noord-Amerika werd hierop gereageerd door het massaal inzetten van hormonale medicijnen in het kader van het gebruik van zogenaamde Ovsynch schema’s. Op dit moment zijn er een heel aantal ovsynch schema’s beschikbaar. Voor de practicus is het niet altijd duidelijk in welke gevallen men welk van deze schema’s best kan gebruiken.

Tijdens deze namiddag zal er een overzicht worden gegeven van de beschikbare Ovsynch schema’s inclusief de richtlijnen welk schema in welke situatie te gebruiken en dit zowel bij volwassen dieren als bij pinken. Tevens zullen er enkele concrete voorbeelden worden gegeven omtrent hoe deze schema’s ook succesvol kunnen worden ingezet onder Vlaamse omstandigheden.

Opmerkingen

14u00-15u00: Op welke basis kies ik het geschikte Ovsynch schema? (Prof. Geert Opsomer)

15u00-15u45: Het gebruik van synchronisatieprogramma’s bij jongvee (Dr. Federico Randi)

15u45-16u15: Pauze

16u15-17u15: Ervaringen bij het gebruik van synchronisatieprogramma’s onder Vlaamse omstandigheden (Da Jeroen Vermijlen)

17u15-17u30: vragen en discussie

GR-07 (4): Interactie productie-reproductie bij hoogproductieve melkkoeien

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

Een dagelijkse melkproductie van 60 liter is tegenwoordig geen abnormaliteit meer. Op hetzelfde moment dat de melkkoe wordt geconfronteerd door de enorme metabole stress die dergelijke productie met zich meebrengt, wordt van de koe ook nog eens verwacht dat ze snel na het afkalven tochtig wordt, die tochtigheid toont en snel drachtig wordt en dat ook blijft gedurende de ganse dracht van 280 dagen. Er is een competitie tussen de productie en reproductie bij onze melkkoeien die een duidelijke weerslag heeft op de vruchtbaarheidsresultaten van deze dieren. Tijdens deze namiddag zal dieper worden ingegaan op de meest recente inzichten hieromtrent.

Opmerkingen

14u00-15u00: Effecten van  een hoge melkproductie op de eicel- en embryokwaliteit van moderne melkkoeien (Prof Jo Leroy)

15u00-15u45:Postpartum uterine diseases: their contribution in the fertility decrease of high yielding dairy cows and their relation with metabolic stress  (Dr Osvaldo Pascottini)

16u15-17u15: Wordt de vruchtbaarheid van onze koeien reeds vastgelegd tijdens hun intra-uteriene ontwikkeling? (Dr. Mieke Van Eetvelde)

17u15-17u30: vragen en discussie

GR-07 (5): Vruchtbaarheidsproblemen op vleesveebedrijven

Online beschikbaar
Group 2 Created with Sketch. Studenten 3e master toegelaten
Beschrijving

Onderzoek omtrent de vruchtbaarheid bij moderne koeien wordt vooral uitgevoerd bij melkkoeien. Vaak wordt er dieper ingegaan op de interactie tussen het hoge productieniveau en de kwaliteit van de eicel en het embryo. De helft van de koeien in Vlaanderen zijn echter vleesveekoeien. In België hebben we daarenboven de unieke situatie dat de absolute meerderheid van deze koeien kalven via een (electieve) keizersnede.

Opmerkingen

14u00-15u00: Het gebruik van geneesmiddelen tijdens een keizersnede in de praktijk. Is het nog mogelijk om een keizersnede te doen in de praktijk rekening houdend met de AMCRA-regels? – Prof Philippe Bossaert (Luik)

15u00-15u30: pauze

15u30-17u15: Aanpak van vruchtbaarheidsproblemen bij Belgisch witblauwe koeien (Da. Hans Van Loo, Da. Marc Goderis, Prof Philippe Bossaert)

17u15-17u30: vragen en discussie

De link naar de livestream en on demand video vindt u in uw dashboard, op de homepage onder 'mijn profiel'.